top of page
NEW1png_edited.png
หน้าหลัก: Welcome
NEW1png.png

 บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 (NAPA Green Earth and Consultant Co.,Ltd)

ทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสหน่วยพัฒนาครู 0105554148394 

              เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมทั้งทีมนักวิจัยและ

นักวิชาการ จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการฝึกอบรม จัดเวทีสาธารณะและ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจของเราคือ พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนางานวิจัย  พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs)

หน้าหลัก: About Me

"ASEAN Environmentally Sustainable City Model Cities"

หน้าหลัก: ข้อความ
หน้าหลัก: Video Resources

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ตะกอง_มองน้ำใส #1_๑๗๐๒๑๗_0168.jpg
DSC_5492.JPG
DSC_5259.JPG
DSCN5560.jpg
P2120416.jpg
หน้าหลัก: Welcome