top of page
ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅ_edited.png

เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 (NAPA Green Earth and Consultant Co.,Ltd)

ทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสหน่วยพัฒนาครู 0105554148394 

              เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมทั้งทีมนักวิจัยและนักวิชาการ

จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและการฝึกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจของเราคือ พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนางานวิจัย  พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs)

เกี่ยวกับเรา: About
bottom of page