DSC_5319.JPG

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“เป็นองค์การสนับสนุนด้านการบริหารงานวิจัยและฝึกอบรม จัดเวทีสาธารณะและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
( Corate Social Responsibility: CSR) ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”

 

©2019 by NAPA GREEN EART AND CONSULTANT. Proudly created with Wix.com

แบบฟอร์มสมัครรับข่าวสาร